Thuật Ngữ ARTICLE

Article là một bài viết đơn lẻ trên một blog hoặc website. Ví dụ bạn đang đọc bài viết của tôi về “Thuật ngữ Article” thì đây gọi là 1 article.

Article là gì?

Thuật ngữ Article
Article là một bài viết đơn lẻ trên một blog hoặc website. Ví dụ bạn đang đọc bài viết của tôi về “Thuật ngữ Article” thì đây gọi là 1 article.

Trả lời