Tag Archives: Thuật Ngữ long tail keyword.

Thuật Ngữ long tail keyword

Thuật ngữ SEO 581 lượt xem
checkunique 1 63 - SEO tổng thể website

Long-tail keyword là gì? Long-tail keyword là những từ khóa dài, mang tính chi tiết về 1 sản phẩm, dịch vụ hay một vấn đề nào đó. Long-tail keyword là gì? Long-tail keyword là những từ khóa dài, mang tính chi tiết về 1 sản phẩm, dịch vụ hay một vấn đề nào đó. Những từ …