Tag Archives: Thuật Ngữ HYBRID PRICING MODEL.

Thuật Ngữ HYBRID PRICING MODEL

Thuật ngữ SEO 538 lượt xem
checkunique 1 72 - SEO tổng thể website

Hybrid Pricing Model là một mô hình tính giá trong Online Marketing kết hợp giữa CPC và CPA Thuật Ngữ HYBRID PRICING MODEL là gì? Hybrid Pricing Model là gì? Hybrid Pricing Model là một mô hình tính giá trong Online Marketing kết hợp giữa CPC và CPA (hoặc đôi khi kết hợp giữa CPC, CPA, CPM).